A weboldalon, illetőleg a webshop működésével összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Hatályos: 2024. május 22.

 

 1. ADATKEZELŐK MEGNEVEZÉSE

Colas Hungária Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Postacím: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

Email cím: hungaria@colas.hu

Telefonszám: +36 1 883 1000

Fax: +36 1 883 1010

Honlap: www.colas.hu

 

Colas Északkő Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 3915 Tarcal, Malom utca 10.

Postacím: 3915 Tarcal, Malom utca 10.

Email cím: eszakkoinfo@colas.hu

Telefonszám: +36 1 883 1200

Fax: +36 36 47 380 236

Honlap: www.colas.hu

 

Az Adatkezelők a továbbiakban együtt hivatkozva: „Adatkezelő”.

 

I.FEJEZET

 

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelési tevékenységek vonatkozásában biztosítani szükséges a jelen Adatkezelési tájékoztató és a további belső szabályzatok összhangját, a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságának védelme érdekében, valamint biztosítani szükséges a személyes adatok vonatkozó hatályos jogszabályi környezetnek megfelelő kezelését.

A jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Weboldalon keresztül a Weboldalt meglátogató ,Weboldalon regisztráló, vásárló, hírlevélre feliratkozó, panasztevő(a továbbiakban együtt: „Érintett”) megfelelően részletes, pontos és átlátható tájékoztatást kapjon arról, hogy az Adatkezelő mely személyes adatait, milyen célokra és körülmények között gyűjti, használja fel, kezeli, továbbá arról, hogy az adatkezeléseket illetően az Érintett milyen jogokkal rendelkezik.

A Weboldal használatának megkezdésével Érintett elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételeket, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata, a webshopban történő vásárlás, ajánlatkérés, vagy más kapcsolatfelvétel megkezdése előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

 1. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

A jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti adatkezelési tevékenységre vonatkozó jogszabályok különösen:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános adatvédelmi rendelet”/”GDPR”)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több adat alapján azonosítható.

Az Adatkezelési tájékoztatóban használt további fogalom meghatározásokat az Általános adatvédelmi rendelet 4. cikke tartalmazza.

 1. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

A jelen Adatkezelési tájékoztató II. fejezete tartalmazza, hogy Adatkezelő a Weboldalt látogató, vagy az ott megadott felületen regisztráló személyek/Érintettek mely személyes adatait, milyen célból, milyen jogalap alapján és mennyi ideig kezeli.

 1. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK

Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató szerint adatkezeléseket a következő elvek mentén végzi, meghozva az ezen elvek érvényesüléséhez szükséges intézkedéseket, hogy a személyes adatok:

 1. kezelése jogszerűen tisztességesen és megfelelő jogalapon történjen (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság),
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság),
 4. pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság),
 5. tárolása olyan formában történjen, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb idejű tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság),
 6. kezelése olyan módon történjen, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan kezelésével véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg),
 7. kezelésének fenti elveknek történő megfeleléséért való felelősség tudatában, a megfelelés igazolására képesen kezeli.

Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésére álló adatokból nem alkot profilt az Érintettekről.

 1. SZEMÉLYES ADATOKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS, A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA ÉS ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

7.1 Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Érintett által megadott személyes adatokhoz Adatkezelő foglalkoztatottjai férhetnek hozzá az erre vonatkozó jogosultság alapján, a feladataik ellátása érdekében.

7.2. Az Érintettek személyes adatainak továbbítása szükség esetén a vonatkozó jogszabályi előírások alapján visszakövethető módon történik.

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE ÉS BEJELENTÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

A NAIH részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár, az Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről a Weboldalon keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

10.AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

10.1.A tájékoztatás kéréshez való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőktől arra vonatkozóan, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Adatkezelő a tájékoztatás iránti kérelemnek a lehetőség szerinti legrövidebb határidőn, de legfeljebb 1 hónapon napon belül eleget tesz, az Érintett által rendelkezésére bocsátott elérhetőségek valamelyikén.

10.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Adatkezelő a módosítás iránti kérelemnek a lehetőség szerinti legrövidebb határidőn, de legfeljebb 1 hónapon belül eleget tesz, amelyről az Érintettet a rendelkezésére bocsátott elérhetőségek valamelyikén tájékoztatja.

10.3. A törléshez való jog

Az Érintett bármikor, írásban kérelmezheti az Adatkezelő kezelt személyes adatainak törlését, az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben valamely jogszabályban előírt kötelezettség okán Adatkezelőnél nem törölheti az általa kezelt személyes adatot, adattörlésre irányuló kérelme a hatályos jogi szabályozás értelmében elutasításra kerül. Amennyiben a személyes adatainak Adatkezelő által történő törlése nem ütközik jogi akadályba, Adatkezelő az adattörlésre irányuló kérelmének helyt ad, és személyes adatai a kérelem Adatkezelő által történő kézhezvételét követő 30 napon belül véglegesen törlésre kerülnek, amelyről írásbeli értesítést kap.

10.4. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az Érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását.

Az adatok zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy valamely személyes adatát Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az Érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adata ne kerüljön törlésre. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig Adatkezelő tárolja a személyes adatot (illetőleg az azt tartalmazó dokumentumot), ezt követően törli az adatokat.

10.5. A tiltakozáshoz való jog

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül bármely Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelőnél írásban tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes adatait Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célból, az előzetes hozzájárulás hiányában továbbítaná, felhasználná. Így például bármely Érintett tiltakozhat az ellen, ha Adatkezelő a hozzájárulása nélkül személyes adatait közvetlen üzletszerzés vagy direkt marketing céljából felhasználná. Az Érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Adatkezelő által történő adatkezelés Adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben érintetti jogait kívánja gyakorolni, forduljon a Colas magyarországi cégcsoport adatvédelemért felelős munkavállalójához:

A mindenkori HR és kommunikációs igazgató

E-mail címe: adatvedelem@colas.hu

Telefonszáma: 06 1 883 10 00

Postacíme: 1113 Budapest, Bocskai út 73.

11.2. Bírósági eljárás indítása

Ha érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során úgy ítéli meg, hogy jogsértés érte, polgári pert kezdeményezhet Adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

11.3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben úgy érzi, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 1 391 1400

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Honlap: www.naih.hu

 1. LEHETSÉGES VÁLTOZÁSOK AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN

Az Adatkezelő módosíthatja a jelen Adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az Adatkezelő a frissített változatot a honlapján közzéteszi.

 

II. FEJEZET

A COLAS ÉSZAKKŐ KFT. ÁLTAL A WEBOLDALON, ILLETŐLEG A WEBOLDALLAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS IDŐTARTAMA

 

 1. AJÁNLATKÉRÉS, EGYÉB CÉLBÓL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN

A Weboldalon megadott elérhetőségi adatokon, illetve ajánlatkérési felületen keresztül az Érintettnek lehetősége van az Adatkezelőt ajánlatkérés, vagy más célból történő kapcsolatfelvétel érdekében megkeresni.

A kezelt adatok köre: teljes név; e-mail cím; levelezési cím; megkeresés tárgya; üzenet tartalma.

Az adatkezelés célja: az Érintettel való üzenetváltás, kapcsolattartás, a megkeresésre, illetve ajánlat megadására vonatkozó válasz elkészítése, megküldése.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően – az Érintett jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulása.

Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás elmaradása esetén az üzenetváltás, kapcsolattartás, a megkeresésre, illetve ajánlat megadására vonatkozó válasz elkészítése, megküldése ellehetetlenül.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Az adatkezelési időtartama: a személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket

Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

 1. WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

2.1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezeték-és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a

vásárláshoz, a szabályszerű

számla kiállításához, az elállási

jog gyakorlásához szükséges.

a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja

és az az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elker tv.) 13/A.

§ (3) bekezdése.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás, a

számlázással, vagy a

szállítással kapcsolatos

kérdések hatékonyabb

egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla

kiállítása, továbbá a szerződés

létrehozása, tartalmának

meghatározása, módosítása,

teljesítésének figyelemmel

kísérése, az abból származó

díjak számlázása, valamint az

azzal kapcsolatos követelések

érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés

c) pontja, és a

számvitelről szóló

2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.)

169. § (2) bekezdése

Szállítási név és cím

A házhoz szállítás lehetővé

tétele.

a GDPR 6. cikk (1)

bekezdés c) pontja

és az Elker tv. 13/A.

§ (3) bekezdése.

A vásárlás/regisztráció

időpontja

Technikai művelet

végrehajtása.

 

2.2 Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztráló/vásárló valamennyi érintett.

2.3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a Számv. tv.169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

2.4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3. HÍRLEVÉL, DM TEVÉKENYSÉG

3.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése értelmében Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

3.2 Továbbá Érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3.3 Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintett. Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

3.4 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Név, e-mail cím.

Azonosítás, a hírlevélre/akciós kuponokra való feliratkozás lehetővé tétele.

Az érintett hozzájárulása,

6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése.

A feliratkozás időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

 1. PANASZKEZELÉS

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

Jogalap

Vezeték-és keresztnév

Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c)

pontja, és a

fogyasztóvédelemről

szóló 1997. évi CLV.

törvény 17/A. § (7)

bekezdése.

E-mail cím

Kapcsolattartás.

Telefonszám

Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím

Azonosítás, a megrendelt

termékekkel kapcsolatosan

felmerülő minőségi kifogások,

kérdések és problémák

kezelése.

 

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

5.1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

5.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb fél 6 hónap elteltével törli.

5.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

5.4 Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.5. Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának:

6. ADATFELDOLGOZÁS

6.1 Szállítás

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: FoxPost Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 3300 Eger, Maklári út 119.

Email cím: info@foxpost.hu

Levelezési cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

https://foxpost.hu/uploads/documents/hu/adatkezelesi_tajekoztato.pdf

 

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Email cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Levelezési cím: 1540 Budapest

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

 

Név: BHS Trans Kft.

Székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 7.

Email cím: info@bhstrans.hu

https://bhstrans.hu/adatv%C3%A9delmi-iranyelvek

 

6.2 Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

A tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

E-mail: info@mhosting.hu

 

6.3 Online fizetés

Bankkártyás fizetés során Önt az OTP Mobil SimplePay biztonságos fizetőoldalára („OTP SimplePay”) irányítjuk. A fizetés közvetlenül a OTP Mobil Szolgáltató Kft. („OTP Mobil Kft.„) által üzemeltetett, nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

OTP Mobil Kft.

Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.

Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-174466

Adószám: 24386106-2-44

Tudomásul veszem, hogy a Colas Északkő Kft. (Cím: 3915 Tarcal, Malom utca 10.) adatkezelő által a riolittufa.hu weboldalon felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, cégnév, adószám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: Adatkezelési tájékoztatók – SimplePay

 

6.4 Elektronikus számlázás

Számviteli kötelezettségnek eleget téve a riolittufa.hu webáruházban leadott rendeléseket követően elektronikus számlát állítunk ki, amely a szamlazz.hu programmal történik.

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.)

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

E-mail: info@szamlazz.hu

Tudomásul veszem, hogy a Colas Északkő Kft. (Cím: 3915 Tarcal, Malom utca 10.) adatkezelő által a riolittufa.hu weboldalon felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim számlakibocsátás céljából átadásra kerülnek az KBOSS.hu Kft., a Számlázz.hu számlakibocsátási és számlainformációs szolgáltatónak, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, cégnév, adószám. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a KBOSS.hu Kft. Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

6.5 Egyéb adatfeldolgozó:

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) – hírlevél kiküldés

További információk: https://www.intuit.com/privacy/statement/

 

7. Közösségi média

Lehetősége van a felhasználóknak Colas Északkő és Bodrogkeresztúri Riolittufa Facebook, illetve Instagram rajongói oldalán, illetve Messengeren keresztül kapcsolatba lépni a Colas Északkővel.

A Facebook oldal üzemeltetője a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland)

A Facebook adatkezelési szabályzata a következő oldalon érhető el: www.facebook.com/policy

Az Instagram adatkezelési szabályzata a következő oldalon érhető el: https://help.instagram.com/155833707900388

Az adatkezelés célja: a látogatók kommentjeinek, bejegyzéseinek, üzeneteinek (Messenger) megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: a kommentelő, bejegyzést író, üzenetet küldő Facebook profil neve, egyéb, az üzenetben, bejegyzésben, kommentben szereplő személyes adat.

Az adatkezelés időtartama: kommentek, bejegyzések esetén az érintett hozzájárulásának a komment, bejegyzés törlésével történő visszavonásáig.

 

8. A WEBOLDALON ALKALMAZOTT SÜTIK

A Süti egy olyan kisméretű adatcsomag (kb. 4kB), amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el, és az internetes szolgáltatás használata rajtuk múlik. A Sütiket a Weboldal küldi a Érintett számítógépének merevlemezére, amely a Érintettre vonatkozó információkat tartalmazza.  a

Adatkezelés célja

Süti típusa

 

Adatkezelés

jogalapja

Adatkezelés

időtartama

Az adat érintett általi

szolgáltatásra vonatkozó információ / az adatok forrása

a Érintettk megkülönböztetése

 

_ga

 

az érintett hozzájárulása

 

2 év

külső (Google Analytics) süti, alkalmazása letiltható / az adat forrása az érintett

 

a kérelem gyakoriságának a szabályozására szolgál

_gat_gtag_UA_…

az érintett hozzájárulása

1 perc

külső (Google Analytics) süti, alkalmazása letiltható / az adat forrása az érintett

a Érintettk megkülönböztetése

_gid

az érintett hozzájárulása

24 óra

külső (Google Analytics) süti, alkalmazása letiltható / az adat forrása az érintett

a honlap megfelelő működésének biztosítása, a munkamenet azonosítása

PHPSESSID

jogos érdek

1 óra / munkamenet lejártáig

az adat forrása az érintett

a honlap megfelelő működésének biztosítása, a munkamenet azonosítása

session-colas_COOKIE-OK

jogos érdek

1 óra / munkamenet lejártáig

az adat forrása az érintett

 

Az alkalmazott ún. munkamenet sütik biztosítják a Weboldal működését, ezért alkalmazásuk szükséges a Weboldal böngészéséhez. Ezen sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. A látogatáselemző sütik feladata, hogy anonimizált weboldal felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy a honlapot az oda látogatók elvárásainak megfelelően alakítsuk ki. A Érintettk interaktivitását a Google Analytics sütik segítségével mérjük. A Google Analytics által használt sütikről további információt itt talál: https://policies.google.com/technologies/types

Részletesebb süti tájékoztató az alábbi linkre kattintva érhető el: https://riolittufa.hu/cookie-szabalyzat/ 

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA

 1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Érintett által látogatott weblap használatának elemzését.
 2. A Érintett által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Érintett IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
 3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Érintett a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
 4. A Google Analytics keretein belül a Érintett böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Érintett a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Érintett weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu